สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

editweb 0
สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก เนื่องจะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาและเกิดความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาทำให้เกิดการเรียนการสอนที่หลากหลายมิติมากขึ้น

การเกิดขึ้นของโควิด-19 จะเป็นสัญญาณสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการปรับตัว และนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทั่วโลก? คำถามชวนคิดสำหรับคนที่เชื่อว่า พื้นฐานของสังคมที่ดี ต้องเกิดจากการมีทรัพยากรบุคคลที่ดี และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

ในทัศนะของ ดร.ภูมิศรัณย์ มองการเรียนการสอนทางไกลเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการศึกษา และเป็นข้อดีอันนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมต่างๆ มากมาย อีกทั้งพิสูจน์ให้เห็นว่า การศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น การส่งหนังสือ อุปกรณ์การเรียน พร้อมคำแนะนำไปให้เด็กในพื้นที่ อย่างครูโรงเรียนบนดอยที่สมัยก่อนต้องขี่ม้าไปสอน ปัจจุบันอาจจะใช้รถโฟร์วีลหรือมอเตอร์ไซค์ หรือครูในเมืองก็มีการใช้รถพุ่มพวง การศึกษาที่มีหนังสืออุปกรณ์ออกไปสอนเด็กๆ รวมถึงโครงการต่างๆ เช่น ของบ้านปลาดาวที่มีนวัตกรรมพวกกล่องการเรียนส่งไปให้นักเรียนในช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นวิธีการต่างๆ ในการช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในช่วงเวลาวิกฤตได้

เกิดการเรียนรู้ที่ลดลง

ถึงแม้ว่าจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทน แต่ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการเรียนในห้องเรียน ทั้งในแง่ของการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือบางรายวิชาที่ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นหลัก โดยเฉพาะความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้เด็กส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ 

เพราะ “เมื่อสถานการณ์บังคับให้ต้องอยู่บ้าน เด็กเหล่านี้ก็จะขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป” ดร.ภูมิศรัณย์ ยังกล่าวอีกว่า การเรียนรู้ที่ลดลง ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม เห็นได้ว่าในหลายประเทศกำลังเร่งแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ  เพิ่มอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังต้องเทรนครูให้รับมือกับการเรียนการสอนแบบระยะไกลด้วย  

สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมาพบว่า โควิด-19 ส่งผลต่อนักเรียนยากจนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.7 ล้านคน และเป็นนักเรียนยากจนพิเศษมากถึง 1 ล้านคน ในจำนวนนั้นยังพบครัวเรือนนักเรียนยากจนพิเศษมากกว่า 6 แสนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวเฉลี่ยลดลงจาก 1,205 บาทต่อคนต่อครัวเรือน เหลือเพียง 1,077 บาทต่อคนต่อครัวเรือน เฉลี่ยเหลือเพียงวันละ 36 บาท

ตัวเลขสมาชิกในครัวเรือนนักเรียนยากจนพิเศษที่ว่างงานก็เพิ่มขึ้นจาก 44% เป็น 73% ผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ อาจทำให้เด็กต้องขาดเรียนมากขึ้น หรือครอบครัวมีรายจ่ายเพื่ออุดหนุนการศึกษาน้อยลง ทำให้แนวโน้มของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยมีมากขึ้น 

โควิด-19 กระทบต่อการศึกษาทุกระดับ

ในภาพรวมวิกฤตครั้งนี้ยังส่งผลต่อการศึกษาทุกระดับ อาทิ กลุ่มเด็กปฐมวัย ก่อนประถมศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก เนิร์สเซอรี ที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ และเมื่อไม่ได้ออกไปเล่นตามวัย ย่อมส่งผลให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อลดลง หรือในกลุ่มของเด็กพิการที่ต้องการการเรียนการสอนแบบเฉพาะเจาะจง ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของการหลุดออกจากระบบการศึกษา หรือเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ก็ได้รับผลกระทบจากการออกจากห้องเรียนเช่นกัน สำหรับเด็กโต การเรียนการสอนในวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติการต่างๆ ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าวิชาที่สามารถเรียนได้ในระยะไกล เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้จากนักศึกษาต่างชาติ หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ซึ่งอาศัยรายได้จำนวนมากจากนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาต่างรัฐ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดต้องเรียนทางไกล ทำให้นักศึกษาหลายคนตัดสินใจพักการเรียน เมื่อมหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลง ทำให้ต้องปิดตัวหรือชะลอการเปิดหลักสูตร หรือยกเลิกการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตในบางสาขา นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   

สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

อนาคตทางการศึกษาโลก

แนวทางการแก้ปัญหาในหลายๆ ประเทศที่ต่างกัน บางประเทศมีองค์กร NGO ที่จัดติวเตอร์อาสาสมัครไปสอนหนังสือให้กับเด็กในพื้นที่ เพื่อให้เรียนได้ทันในช่วงที่ต้องหยุดเรียน หรือมีการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเติมเต็มช่องว่างของทรัพยากร รวมไปถึงการปรับรูปแบบการศึกษาออกนอกกรอบ เช่น การยกเลิกการสอบไล่ปลายปี การยกเลิกระบบการสอบเข้า ระบบการให้เกรด แบบชั่วคราว 

หลายประเทศเริ่มมีการผลักดันเชิงนโยบาย เช่น ยกเลิกการสอบแบบมาตรฐาน (Standardized Test) ยกเลิกการนำเอาการสอบเหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ประเทศไทยก็ยกเลิกการสอบ O-NET เช่นกัน 

“สำหรับประเทศไทยในช่วงเฟสแรกถือว่าค่อนข้างโชคดี เพราะโควิด-19 ระบาดช่วงปิดเทอม ก็มีนโยบายเลื่อนเปิดเทอมออกไปสองเดือน ช่วงนั้นเองที่เราพบปัญหาการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการของเด็กชนบท กสศ. จึงมีโครงการจัดอาหารเลี้ยงน้อง ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่การระบาดรอบสอง แม้ว่ามีการประกาศปิดโรงเรียนอีก ทางโรงเรียนก็น่าจะปรับตัวได้เร็วขึ้น เพราะมีต้นทุนเดิมที่ทำไว้แล้วบ้าง หรือพวกระบบบทเรียนทางไกลต่างๆ ที่เคยนำมาใช้”  

เพียงแต่การปรับเปลี่ยนนั้นอาจนำไปสู่การสร้างผลกระทบกับเด็กยากจนด้อยโอกาสในหลายมิติ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะยิ่งชัดขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีที่สูง หากขาดนโยบายการสนับสนุนทางสังคมด้านการศึกษาที่ดีพอ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ยิ่งถ่างเพิ่มมากขึ้น หากประเทศไทยต้องการให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้นจริง ความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ คงต้องหันมาร่วมมือกันสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้แก่อนาคตทางการศึกษาของไทย 

สำรวจผลกระทบและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก เห็นไหมค่ะว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ นั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆ ในทั่วโลก เพราะล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันอย่างสิ้นเชิง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางด้านการศึกษา รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ที่สำคัญการปรับตัวเร็วคือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองค่ะ

12 จุดเช็คอิน เกาะสมุย เที่ยวให้สุดไปเลย ก่อนจะเดินทางไป เที่ยวครั้งแรกอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องการหาสถานที่เที่ยว เพราะ ที่เกาะสมุยนั้นมีที่เที่ยวเยอะมากๆ อีกทั้งเราไปครั้งแรกอาจไม่คุ้นกับสถานที่สักเท่าไหร่ วันหยุดทั้งทีก็ไม่อยากที่จะเสียเวลากับการหาที่เที่ยว ดังนั้น เราจึงจะมาแนะนำจุด เช็คอินที่เกาะสมุยให้เพื่อนๆได้วางแพลนเที่ยวกันค่ะ

วันหยุดทั้งที ไปใช้ชีวิตที่ 12 เกาะยอดฮิตในไทยกันดีกว่า  การหาเวลาว่างหรือหาวันหยุดเพื่อที่จะไปชาร์จแบต ชาร์จพลังให้กับตัวเรา เป็นการผ่อนคลายจิตใจ ปล่อยวางกับเรื่องต่างๆ ไปสูดอากาศบริสุทธุิ์ริมทะเลกันดีกว่าค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ เสพวิวสวย ๆ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นอร่อย ๆ วันนี้เราเลยคัดเน้น ๆ สถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมมากระตุ้นต่อมเที่ยวกันค่ะ 

Tags: